miércoles, 13 de agosto de 2008

FRAGMENTS DESPRÉS DE LLEGIR BENJAMIN I AGAFAR EL TREN/ FRAGMENTOS DESPUÉS DE LEER BENJAMIN Y COGER EL TREN


Imatge/ Imagen: Andy Goldsworthy
Si la llengua és sagrada, si està feta per a transmetre l’essència (lingüística i espiritual) de l’home, per què n’hi ha que només es comuniquen amb les seves agendes? Les agendes han esdevingut les noves bíblies. Conten la història del Déu-treball.
[Si la lengua es sagrada, si está hecha para transmitir la esencia (lingüística y espiritual) del hombre, por qué hay hombres que sólo se comunican con sus agendas? Las agendas han devenido las nuevas biblias. Cuentan la historia del Dios-Trabajo]

Per què jo insisteixo a seguir parlant si crec que mai s’arriben a dir les coses que calen, les que calen dir, les que calia que diguéssim perquè això anés cap a algun lloc, el bon lloc. Però el bon lloc, aquest només el sap el caminant. I jo encara somio, hieràtica, dins l’habitació blanca.
[¿Por qué insisto en seguir hablando si creo que nunca se llegan a decir las cosas que hacen falta, las que hace falta decir, las que hacía falta que dijéramos para que esto fuese hacia algún lugar, el buen lugar. Pero el buen lugar, éste sólo lo sabe el caminante. Y yo aún sueño, hierática, dentro de la habitación blanca. ]

Si les afirmacions taxatives i generalistes, les que contradiuen en la seva totalitat l’estat present de les coses són les que fan evolucionar la humanitat, la revolució es gesta en els petits detalls.
[Si las afirmaciones taxativas y generalistas, las que contradicen en su totalidad el estado presente de las cosas son las que hacen evolucionar la humanidad, la revolución se gesta en los pequeños detalles.]

És estrany participar de l’excitació col·lectiva de les vacances d’estiu. Tothom es rebel·la content i feliç, més que de costum, quasi com per primera vegada. Com si el que es vivís fos el síndrome de l’esclau. Sentim una espècie de sana alliberació, però la pregunta que obre aquesta sensació viscuda col·lectivament, no és què és la llibertat, sinó, per què hem posat fora del nostre mapa d’expectatives un viure lliure, per què la llibertat ha deixat de formar part del nostre punt de mira horitzontal, i ha passat a transformar-se en un període de temps determinat per un calendari laboral? I ni tan sols és una alliberació real, d’arrel i total, tal com s’havia practicat des de sempre des de la religió, un alliberar-se que equivalia un nou naixement. Del que un pretén alliberar-se és d’unes contingències que, al cap d’avall, podrien resultar ben supèrflues i prescindibles per a viure bé. Volem desfer-nos d’un mort que nosaltres mateixos ens hem posat al damunt. No serà tota aquesta trama una farsa per a justificar les nostres vides? Hi han raons climatològiques que justifiquen més l'evasió que deu hores seguides de publicitat. Hem de posar un gir en el guió, tot i que al final la mort el posarà per a nosaltres sense que ens n’adonem.
[Es extraño participar de la excitación colectiva de las vacaciones de verano. Todo el mundo se rebela contento y feliz, más que de costumbre, casi como por primera vez. Como si lo que se viviese fuera el síndrome del esclavo. Sentimos una especie de sana liberación, pero la pregunta que abre esta sensación vivida colectivamente, no es qué es la libertad, sino, por qué hemos puesto fuera de nuestro mapa de expectativas un vivir libre, por qué la libertad ha dejado de formar parte de nuestro punto de mira horizontal, y ha pasado a transformarse en un período de tiempo determinado por un calendario laboral? Y ni tansolo es una liberación real, de raíz y total, tal como se hbía practicado desde siempre desde la religión, un liberarse que equivalía a un nuevo nacimiento. De lo que pretende liberarse uno es de unas contingencias que, al fin y al cabo, bien pudieran resultar superfluas y prescindibles para vivir bien. Queremos deshacernos de un muerto que nosotros mismos nos hemos puesto encima. ¿No será toda esta trama una farsa para justificar nuestras vidas? Hay motivos climatológicos que jutifican más la evasión que diez horas seguidas de publicidad. Tenemos que hacer un giro en el guión, aunque al final la muerte lo pondrá por nosotros sin que nos demos cuenta]