miércoles, 18 de enero de 2012

DISTOPIES ALS MITJANS/ DISTOPÍAS EN LOS MEDIOS

TEXT APAREGUT AVUI AL CULTURA/S de La Vanguardia (versió CATALANA i CASTELLANA)

(VERSIÓ CATALANA)

Definitivament, el futur és la idea més rentable de la nostra època. Essent la crisis, l’atur i les retallades de serveis i treballs públics el condiment de la nostra sopa quotidiana, la pregunta sobre què ens prepara el futur ve carregadeta de desencís, tot i que també d’urgència. En aquesta tònica visionària, ens preguntem sobre el futur de la televisió i les noves tecnologies, encara que la qüestió seria, quin futur dibuixaran aquests “nous mitjans”? Com contribuiran a millorar les nostres vides futures en general i la cultura en particular? Si el món tal como ens el venen planeja sobre un mediascape, quin serà el devenir d’aquest món mediatitzat i quin paper jugaran en ell aquestes noves tecnologies?

Des de Teilhard de Chardin, passant per McLuhan, ens van dir que el descobriment de les ones electromagnètiques posaria a tots els individus simultàniament presents en cada un dels racons del món. Si els mitjans de comunicació de masses van dibuixar un nou territori, trencant les velles fronteres geogràfiques i situant-nos en aquesta “aldea global” planetària de la que es vanaglòria McLuhan i de la que desconfia Zizek, les noves tecnologies de la informació i la comunicació han afegit un gir conceptual: han transformat el territori geo-físic en fluxes de dades, han fet una revolució horològica (el “temps sense temps” –Castells- o el “temps universal” –Negroponte-) i han canviat les nostres senyals identitàries (“el jo flexible” –Sherry Turkle-).

Gràcies a Internet, el desenvolupament de les xarxes socials i dels prototips d’accés a la ciberesfera, pertànyer a una “comunitat virtual” ha esdevingut quelcom comú i parlar de cibercultura ja no és retirar-se a les distopies dels anys vuitanta. Nam June Paik creia en un “art conversacional” que, mediat a través de les xarxes satel·litals i cibernètiques, conseguiria unir les diferents cultures a través del diàleg interplanetari. Tanmateix, Don Tapscott deia en el 1995 que “els mercats seran converses” i en el Cluetrain Manifesto de la mateixa època, una massa anònima de cibernautes predicava que les converses en xarxa feien possible el sorgiment de noves i podeross formes d’organització social i d’intercanvi de coneixements i vaticinaven que les companyies que no entressin en una comunitat de diàleg moririen. La utopia de Nam June Paik i l’advertiment d’Ascott i del Cluetrain Manifesto han esdevingut reals gràcies a internet. A l’estructura d’aquest nou ecosistema que és la ciberesfera Kevin Kelly l’ha anomenat “vivisistema”, un entorn estructurat com un panell de múltiples abelles individuals regit per una multitud d’accions simultànies la pauta col·lectiva de la qual, descentralitzada, s’escapa de la causalitat newtoniana i d’allò previsible. Aquesta noció de que “tots ens posem en marxa” també ha donat lloc a nous productes audiovisuals a través del crowdsourcing (creació col·lectiva d’obres, com a A day in life de Ridley Scott o en l’exposició Pantalla Global del CCCB), el crowdfunding (finançament col·lectiu o en massa) i el transmedia, que arrela en els films de fans i en els tants subgèneres audiovisuals que han aparegut gràcies a internet i les plataformes de vídeo online. Ja li pertany al futur el comprendre les diferències entre, per exemple, la convergència de pantalles (“convergence culture”) i la “convergència de mitjans” (els clusters corporatius transnacionals), la cultura participativa com a símptoma de mà d’obra gratuïta i la cultura participativa dels programes de codi obert, etc.

I en tot això, quin paper juga la televisió? Agafem dues escenes per veure el pas d’un model a un altre: la primera té origen en Time out of Joint de Philip K. Dick (que va servir de inspiració per El show de Truman), on al protagonista li fan creure que viu una vida que en realitat no és la seva, li borren la memòria per a que segueixi cedint els seus serveis a l’estat que centralitza els mitjans, és un ser permanentment vigilat i renderitzat, el Gran Germà pot sobre ell, la realitat doble que viu el protagonista és una operació complexa equivalent a la d’un reality show. En el segon exemple, el de la sèrie de Charlie Brooker Black Mirror, la televisió és una arma contra els que exerceixen el poder, a la vegada que part d’un esdeveniment-obra d’art i una posada en crisis del paper dels espectadors que, al avergonyir-se del seu paper com a espectadors, aparten la mirada com a co-ciutadans. En aquest ús crític, social i creatiu de la televisió (que comença als anys seixantes amb Gene Youngblood, les televisions comunitàries i els programes d’artistes en residència de les televisions regionals i que s’expandeix amb internet) recau l’esperança de la televisió pública, i si no és així, apaga y vámonos. El futur és mirar el present amb el cap ben alt, buscant horitzons i en direcció als altres.

(VERSIÓ CASTELLANA)

Definitivamente, el futuro es la idea más rentable de nuestra época. Siendo la crisis, el desempleo y los recortes en servicios y trabajos públicos el aliño de nuestra sopa cotidiana, la pregunta sobre qué nos deparará el futuro viene cargadita de desaliento, aunque también de urgencia. En esta tónica visionaria, nos preguntamos sobre el futuro de la televisión y las nuevas tecnologías, aunque la pregunta sería, ¿qué futuro dibujarán estos “nuevos medios”?¿Cómo contribuirán a mejorar nuestras vidas futuras en general y la cultura en particular? Si el mundo tal como nos lo venden planea sobre un mediaescape, ¿cuál será el devenir de este mundo mediatizado y qué papel jugarán en él estas nuevas tecnologías?

Desde Teilhard de Chardin, pasando por McLuhan, nos dijeron que el descubrimiento de las ondas electromagnéticas pondría a todos los individuos simultáneamente presentes en cada uno de los rincones del mundo. Si los medios de comunicación de masas dibujaron un nuevo territorio, quebrando las viejas fronteras geográficas y situándonos en esta “aldea global” planetaria de la que se gloria McLuhan y de la que desconfía Zizek, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han añadido un giro conceptual: han transformado el territorio geo-físico en flujos de datos, han hecho una nueva revolución horológica (el “tiempo sin tiempo” –Castells- o “el Tiempo Universal” –Negroponte-) y han cambiado nuestras señas de identidad (el “yo flexible” -Sherry Turkle-).

Gracias a Internet, el desarrollo de las redes sociales y de los prototipos de acceso a la ciberesfera, pertenecer a una “comunidad virtual” ha devenido algo común y hablar de cibercultura ya no es retirarse a las distopías de los años ochenta. Nam June Paik creía en un “arte conversacional” que, mediado a través de las redes satelitales y cibernéticas, conseguiría unir las diferentes culturas a través del diálogo inter-planetario. Asimismo, Don Tapscott decía en el 1995 que “los mercados serán conversaciones” y en el Cluetrain Manifesto de la misma época una masa anónima de cibernautas predicaban que las conversaciones en red hacían posible el surgimiento de nuevas y poderosas formas de organización social y de intercambio de conocimientos y vaticinaban que las compañías que no pertenecieran a una comunidad de diálogo morirían. La utopía de Nam June Paik y el advertimiento de Ascott y del Cluetrain Manifesto han devenido reales gracias a internet. A la estructura de este nuevo ecosistema que es la ciberesfera Kevin Kelly la ha llamado “vivisistema”, un entorno estructurado como un panel de múltiples abejas individuales regido por una multitud de acciones simultáneas cuya pauta colectiva, descentralizada, se escapa de la causalidad newtoniana y de lo previsible. Esta noción de que “todos nos ponemos en marcha” también ha dado lugar a nuevos productos audiovisuales a través del crowdsourcing (creación colectiva de obras, como en A day in life de Ridley Scott o en la exposición Pantalla Global del CCCB), el crowdfunding (financiación colectiva o en masa) y en el transmedia, que se enraizan en los films de fans y en el sinfín de subgéneros audiovisuales que han aparecido gracias a Internet y las plataformas de vídeo online. Ya le pertenece al futuro el comprender las diferencias entre, por ejemplo, la convergencia de pantallas (“convergence culture”) y la “convergencia de medios” (los clusters corporativos transnacionales), la cultura participativa como síntoma de mano de obra gratuïta y la cultura participativa de los programas de código abierto, etc.

Y en todo esto, ¿qué papel juega la televisión? Cojamos dos escenas para ver el paso de un modelo a otro: la primera tiene origen en Time out of Joint de Philip K. Dick (que sirvió de inspiración para El show de Truman), donde al protagonista le hacen creer que vive una vida que en realidad no es la suya, le borran la memoria para que siga prestando sus servicios al estado que centraliza los medios, es un ser permanentemente vigilado y renderizado, el Gran Hermano puede sobre él, la realidad doble que vive el protagonista es una operación compleja equivalente a la de un reality show. En el segundo ejemplo, el de la serie de Charlie Brooker Black Mirror, la televisión es un arma contra los que detentan el poder, a la vez que parte de un evento-obra de arte y una puesta en crisis del papel de los espectadores que, al avergonzarse de su papel como espectadores, apartan la mirada como co-ciudadanos. En ese uso crítico, social y creativo de la televisión (que empieza en los sesentas con Gene Youngblood, las televisiones comunitarias y los programas de artistas en residencia de las televisiones regionales y que se expande con internet) recae la esperanza de la televisión pública, y si no es así, apaga y vámonos. El futuro es mirar el presente con la cabeza en alto, buscando horizontes y en dirección a los demás.

No hay comentarios: