miércoles, 18 de enero de 2012

DISTOPIES ALS MITJANS/ DISTOPÍAS EN LOS MEDIOS

TEXT APAREGUT AVUI AL CULTURA/S de La Vanguardia (versió CATALANA i CASTELLANA)

(VERSIÓ CATALANA)

Definitivament, el futur és la idea més rentable de la nostra època. Essent la crisis, l’atur i les retallades de serveis i treballs públics el condiment de la nostra sopa quotidiana, la pregunta sobre què ens prepara el futur ve carregadeta de desencís, tot i que també d’urgència. En aquesta tònica visionària, ens preguntem sobre el futur de la televisió i les noves tecnologies, encara que la qüestió seria, quin futur dibuixaran aquests “nous mitjans”? Com contribuiran a millorar les nostres vides futures en general i la cultura en particular? Si el món tal como ens el venen planeja sobre un mediascape, quin serà el devenir d’aquest món mediatitzat i quin paper jugaran en ell aquestes noves tecnologies?

Des de Teilhard de Chardin, passant per McLuhan, ens van dir que el descobriment de les ones electromagnètiques posaria a tots els individus simultàniament presents en cada un dels racons del món. Si els mitjans de comunicació de masses van dibuixar un nou territori, trencant les velles fronteres geogràfiques i situant-nos en aquesta “aldea global” planetària de la que es vanaglòria McLuhan i de la que desconfia Zizek, les noves tecnologies de la informació i la comunicació han afegit un gir conceptual: han transformat el territori geo-físic en fluxes de dades, han fet una revolució horològica (el “temps sense temps” –Castells- o el “temps universal” –Negroponte-) i han canviat les nostres senyals identitàries (“el jo flexible” –Sherry Turkle-).

Gràcies a Internet, el desenvolupament de les xarxes socials i dels prototips d’accés a la ciberesfera, pertànyer a una “comunitat virtual” ha esdevingut quelcom comú i parlar de cibercultura ja no és retirar-se a les distopies dels anys vuitanta. Nam June Paik creia en un “art conversacional” que, mediat a través de les xarxes satel·litals i cibernètiques, conseguiria unir les diferents cultures a través del diàleg interplanetari. Tanmateix, Don Tapscott deia en el 1995 que “els mercats seran converses” i en el Cluetrain Manifesto de la mateixa època, una massa anònima de cibernautes predicava que les converses en xarxa feien possible el sorgiment de noves i podeross formes d’organització social i d’intercanvi de coneixements i vaticinaven que les companyies que no entressin en una comunitat de diàleg moririen. La utopia de Nam June Paik i l’advertiment d’Ascott i del Cluetrain Manifesto han esdevingut reals gràcies a internet. A l’estructura d’aquest nou ecosistema que és la ciberesfera Kevin Kelly l’ha anomenat “vivisistema”, un entorn estructurat com un panell de múltiples abelles individuals regit per una multitud d’accions simultànies la pauta col·lectiva de la qual, descentralitzada, s’escapa de la causalitat newtoniana i d’allò previsible. Aquesta noció de que “tots ens posem en marxa” també ha donat lloc a nous productes audiovisuals a través del crowdsourcing (creació col·lectiva d’obres, com a A day in life de Ridley Scott o en l’exposició Pantalla Global del CCCB), el crowdfunding (finançament col·lectiu o en massa) i el transmedia, que arrela en els films de fans i en els tants subgèneres audiovisuals que han aparegut gràcies a internet i les plataformes de vídeo online. Ja li pertany al futur el comprendre les diferències entre, per exemple, la convergència de pantalles (“convergence culture”) i la “convergència de mitjans” (els clusters corporatius transnacionals), la cultura participativa com a símptoma de mà d’obra gratuïta i la cultura participativa dels programes de codi obert, etc.

I en tot això, quin paper juga la televisió? Agafem dues escenes per veure el pas d’un model a un altre: la primera té origen en Time out of Joint de Philip K. Dick (que va servir de inspiració per El show de Truman), on al protagonista li fan creure que viu una vida que en realitat no és la seva, li borren la memòria per a que segueixi cedint els seus serveis a l’estat que centralitza els mitjans, és un ser permanentment vigilat i renderitzat, el Gran Germà pot sobre ell, la realitat doble que viu el protagonista és una operació complexa equivalent a la d’un reality show. En el segon exemple, el de la sèrie de Charlie Brooker Black Mirror, la televisió és una arma contra els que exerceixen el poder, a la vegada que part d’un esdeveniment-obra d’art i una posada en crisis del paper dels espectadors que, al avergonyir-se del seu paper com a espectadors, aparten la mirada com a co-ciutadans. En aquest ús crític, social i creatiu de la televisió (que comença als anys seixantes amb Gene Youngblood, les televisions comunitàries i els programes d’artistes en residència de les televisions regionals i que s’expandeix amb internet) recau l’esperança de la televisió pública, i si no és així, apaga y vámonos. El futur és mirar el present amb el cap ben alt, buscant horitzons i en direcció als altres.

(VERSIÓ CASTELLANA)

Definitivamente, el futuro es la idea más rentable de nuestra época. Siendo la crisis, el desempleo y los recortes en servicios y trabajos públicos el aliño de nuestra sopa cotidiana, la pregunta sobre qué nos deparará el futuro viene cargadita de desaliento, aunque también de urgencia. En esta tónica visionaria, nos preguntamos sobre el futuro de la televisión y las nuevas tecnologías, aunque la pregunta sería, ¿qué futuro dibujarán estos “nuevos medios”?¿Cómo contribuirán a mejorar nuestras vidas futuras en general y la cultura en particular? Si el mundo tal como nos lo venden planea sobre un mediaescape, ¿cuál será el devenir de este mundo mediatizado y qué papel jugarán en él estas nuevas tecnologías?

Desde Teilhard de Chardin, pasando por McLuhan, nos dijeron que el descubrimiento de las ondas electromagnéticas pondría a todos los individuos simultáneamente presentes en cada uno de los rincones del mundo. Si los medios de comunicación de masas dibujaron un nuevo territorio, quebrando las viejas fronteras geográficas y situándonos en esta “aldea global” planetaria de la que se gloria McLuhan y de la que desconfía Zizek, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han añadido un giro conceptual: han transformado el territorio geo-físico en flujos de datos, han hecho una nueva revolución horológica (el “tiempo sin tiempo” –Castells- o “el Tiempo Universal” –Negroponte-) y han cambiado nuestras señas de identidad (el “yo flexible” -Sherry Turkle-).

Gracias a Internet, el desarrollo de las redes sociales y de los prototipos de acceso a la ciberesfera, pertenecer a una “comunidad virtual” ha devenido algo común y hablar de cibercultura ya no es retirarse a las distopías de los años ochenta. Nam June Paik creía en un “arte conversacional” que, mediado a través de las redes satelitales y cibernéticas, conseguiría unir las diferentes culturas a través del diálogo inter-planetario. Asimismo, Don Tapscott decía en el 1995 que “los mercados serán conversaciones” y en el Cluetrain Manifesto de la misma época una masa anónima de cibernautas predicaban que las conversaciones en red hacían posible el surgimiento de nuevas y poderosas formas de organización social y de intercambio de conocimientos y vaticinaban que las compañías que no pertenecieran a una comunidad de diálogo morirían. La utopía de Nam June Paik y el advertimiento de Ascott y del Cluetrain Manifesto han devenido reales gracias a internet. A la estructura de este nuevo ecosistema que es la ciberesfera Kevin Kelly la ha llamado “vivisistema”, un entorno estructurado como un panel de múltiples abejas individuales regido por una multitud de acciones simultáneas cuya pauta colectiva, descentralizada, se escapa de la causalidad newtoniana y de lo previsible. Esta noción de que “todos nos ponemos en marcha” también ha dado lugar a nuevos productos audiovisuales a través del crowdsourcing (creación colectiva de obras, como en A day in life de Ridley Scott o en la exposición Pantalla Global del CCCB), el crowdfunding (financiación colectiva o en masa) y en el transmedia, que se enraizan en los films de fans y en el sinfín de subgéneros audiovisuales que han aparecido gracias a Internet y las plataformas de vídeo online. Ya le pertenece al futuro el comprender las diferencias entre, por ejemplo, la convergencia de pantallas (“convergence culture”) y la “convergencia de medios” (los clusters corporativos transnacionales), la cultura participativa como síntoma de mano de obra gratuïta y la cultura participativa de los programas de código abierto, etc.

Y en todo esto, ¿qué papel juega la televisión? Cojamos dos escenas para ver el paso de un modelo a otro: la primera tiene origen en Time out of Joint de Philip K. Dick (que sirvió de inspiración para El show de Truman), donde al protagonista le hacen creer que vive una vida que en realidad no es la suya, le borran la memoria para que siga prestando sus servicios al estado que centraliza los medios, es un ser permanentemente vigilado y renderizado, el Gran Hermano puede sobre él, la realidad doble que vive el protagonista es una operación compleja equivalente a la de un reality show. En el segundo ejemplo, el de la serie de Charlie Brooker Black Mirror, la televisión es un arma contra los que detentan el poder, a la vez que parte de un evento-obra de arte y una puesta en crisis del papel de los espectadores que, al avergonzarse de su papel como espectadores, apartan la mirada como co-ciudadanos. En ese uso crítico, social y creativo de la televisión (que empieza en los sesentas con Gene Youngblood, las televisiones comunitarias y los programas de artistas en residencia de las televisiones regionales y que se expande con internet) recae la esperanza de la televisión pública, y si no es así, apaga y vámonos. El futuro es mirar el presente con la cabeza en alto, buscando horizontes y en dirección a los demás.

martes, 17 de enero de 2012

OFFF PdV:¡RETAGUARDIA!

hola a todos/as,

Aquí está lo que esperabais, el OFFF PDV:¡RETAGUARDIA!
Os adjuntamos toda la información con respecto qué es, cuándo se hará, dónde y quién participará. Para más información podéis consultar el blog:
http://offfpdv.tumblr.com

El OFFF PDV se ha realizado de forma altruista y cómplice por parte de todos, por eso hemos abierto un VERKAMI (http://www.verkami.com/projects/1244-offf-pdv-retaguardia) para poder pagar los gastos de viaje y alojamiento de los músicos/participantes, así como algún gasto de equipo técnico. En la página de Verkami encontraréis todas las modalidades de colaboración. ¡Haz que la cultura se mueva! ¡El 24 y 25 de febrero, todos a Pamplona!

OFFF PDV: ¡RETAGUARDIA!
Más espacios para la cultura, el diálogo y la creación


¿QUÉ ES?
OFFF PDV: ¡RETAGUARDIA! es una iniciativa de un grupo de cineastas, músicos y amantes del Festival Punto de Vista surgida en septiembre del año pasado ante la más que probable amenaza de desaparición del festival. En aquel momento, decidimos tomar la vía de la acción y promover una edición paralela del mismo.
Ante los luctuosos acontecimientos que en el mundo de la cultura en general, y de la cinematográfica en particular, estamos viviendo últimamente, y que tienen su máxima expresión en el cese fulminante y sin ningún tipo de justificación del actual equipo directivo del Festival Internacional de Cine de Gijón, un hecho que no es sino el reflejo de toda una manera de entender la cultura como un mero argumento económico y turístico, aspiramos a convertir OFFF PDV: ¡RETAGUARDIA! en un espacio de reivindicación desde la reflexión y la acción creativa. OFFF PDV: ¡RETAGUARDIA! se presenta así como una iniciativa de cultura popular, proactiva y crítica con la idea de mostrar que incluso en las peores circunstancias estamos dispuestos a trabajar colectivamente y a salir a la calle para reclamar no sólo una forma de entender la cultura que sea enriquecedora para la población, sino también el respeto por parte de los políticos hacia los tejidos culturales, puesto que son las redes que acaban sosteniendo la sociedad.
Los días 24 y 25 de febrero, se celebrará en Pamplona OFFF PDV: ¡RETAGUARDIA!, un evento crítico, lúdico y popular, gratuito y abierto a todos y todas, un punto de encuentro. OFFF PDV: ¡RETAGUARDIA! es, por tanto, la reivindicación de los espacios para la cultura, el diálogo y la creación.
La propuesta consiste en dos noches de conciertos y proyecciones que, en paralelo al Seminario Internacional Punto de Vista, tendrán lugar en la sala El Bafle de Pamplona los días 24 y 25 de febrero de 2012. El trabajo que se presentará en OFFF PDV: ¡RETAGUARDIA! es un diálogo entre músicos y directores, que han realizado piezas audiovisuales inspiradas en el grupo al que cada uno acompaña y tomando como punto de partida las cintas Super8 huérfanas recogidas en el proyecto YourLostMemories. Cada realizador ha remontado estas memorias perdidas junto a otras imágenes y el resultado final será proyectado en directo durante los conciertos.
Contamos con la participación comprometida y desinteresada de grupos como Mursego, Corcobado, Kokoshca, Laia Escartin & Friends, La Débil, Salvaje Montoya, El Teatro Magnético o Don Simón y Telefunken, y de los realizadores Isaki Lacuesta, Andrés Duque, Virginia García del Pino, Kikol Grau, Víctor Iriarte, Dani Cuberta, Los Hijos y Fernando Franco. ¡A la espera de nuevas confirmaciones de colaboradores!


HORARIOS
VIERNES 24 DE FEBRERO | FRIDAY, FEBRUARY 24th*
22:15 Germán (Bananas/La orquesta del caballo ganador) + Iñaki (Kokoshca)
23:00 Almanaque Zaragozano
23:45 Kokoshca + Daniel Cuberta Touzón
00:30 La Débil + Andrés Duque
01:15 DJs: R. Ortega/ J.Pons
SÁBADO 25 DE FEBRERO | SATURDAY, FEBRUARY 25th
20:45 Laia Escartin + Lluis Escartín
21:30 Mursego + Víctor Iriarte
22:15 El Teatro Magnético + Isaki Lacuesta
23:00 Don Simón y Telefunken + Los Hijos
23:45 Javier Corcobado con Javier Perez Marina a la guitarra + Fernando Franco
00:30 Salvaje Montoya + Kikol Grau y Virginia G. del Pino
01.15 DJs: R. Ortega / J. Pons / A. Duque
* Otros directores pendientes de confirmación / Other filmmakers to be confirmed.

COLABORA-AYÚDANOS

OFFF PDV: ¡RETAGUARDIA! es un evento en el que los músicos y cineastas participarán de manera desinteresada, pero queremos sufragar sus gastos de transporte y dietas, así como el material técnico necesario para las proyecciones. Para ello, hemos abierto una campaña de crowdfunding en la plataforma Verkami, a través de la cual puedes colaborar realizando una aportación económica.
La entrada será gratuita porque así lo demanda la propia naturaleza del proyecto: abierto, lúdico y popular. Tu contribución hará posible la reivindicación de un evento que se había ganado un hueco importante en la agenda cultural de Pamplona y que se había convertido en un referente del cine de vanguardia a nivel internacional.

lunes, 16 de enero de 2012

FRAGA IS DEAD"En eso, el papel de Fraga Iribarne es esencial e ineludible. Fraga estaba convencido que la cultura (el arte o el “estilo de vida”, él no hacía distingos) era la perfecta metáfora de la fuerza social frente a los vaivenes políticos; que el arte y el turismo espejaban la vitalidad ciudadana; pero ambos dominios debían expresarse por una clase política “intérprete” de esa vitalidad, capaz de generar las dinámicas necesarias para mantenerla y promoverla. En pocas palabras, Fraga legó a la democracia la manipulación y el secuestro de la expresión cultural del pueblo que él mismo pretendía celebrar. Convenció a muchos de que esa expresión, o era sin aristas, o no era. Tanto el arte como el turismo han devenido iconos de lo nacional, marcas y logos de una identidad construida a base de pergeñar historias y relatos mediante medias verdades y números ilusionistas que sólo están al servicio de inversores financieros y políticos, siempre desinteresados en cualquier cosa que huela a conflicto", Jorge Luis Marzo (per veure tot el text cliqueu AQUÍ)